Kategorie

Newsletter

Obchodní podmínky

Obchodními podmínkami pro dodávky zboží se řídí vztahy uzavírané mezi společností:

Alleson, s.r.o.

Hlavní 77

735 53 Dolní Lutyně - Věřňovice

IČ 26861275

DIČ 26861275

Zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 50637

(dále jako "Prodávající")

 

a druhou smluvní stranou

(dále jako "Kupující").

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem ČR č.89/2012 sb. Obchodní podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu. Podmínkou pro objednání je řádně vyplněná objednávka v internetovém obchodě. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající l si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v registračním formuláři může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím. Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat kupujícího uvedených v registračním formuláři. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace) budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.

 

I.1 Charakteristiky zboží

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

 

I.2 Cena zboží

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce včetně i bez DPH.Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

 

I.3 Způsoby placení

V současné době je možné zboží hradit dobírkou.

 

II. Dodací podmínky pro fyzické osoby bez IČ

Při objednávce nad 700,-Kč bez DPH poštovné a balné neúčtujeme.

Při platbě dobírkou a nákupu do 699,-Kč bez DPH, účtujeme poštovné a balné ve výši 132 Kč včetně DPH.

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako balík nebo po dohodě přepravní službou GLS.

 
III. Dodací podmínky pro fyzické a právnické osoby s IČ

Ceny v e-shopu jsou zobrazeny v několika cenových hladinách. Pokud uvedete IČ při registraci, poskytneme Vám maloobchodní ceny. Změnu nastavení hladiny cen provede správce e-shopu ručně. Obvykle je to do druhého pracovního dne. O tomto nastavení budete informováni mailem. Bez tohoto nastavení se Vám budou zobrazovat v e-shopu pouze základní ceny bez slevy. To Vám ale nebrání objednat si zboží, protože Vám bude fakturováno se slevou. Pokud je již někdo registrovaný a zapomněl si IČ vypsat, není nutné dělat novou registraci. Pokud si později IČ v registraci doplníte, bude Vám sleva také poskytnuta. O tomto doplnění nás, prosím, informujte. Při objednávce nad 1.500,-Kč bez DPH poštovné a balné neúčtujeme. Při platbě dobírkou a nákupu do 1.499,-Kč bez DPH, účtujeme poštovné a balné ve výši 132,-Kč včetně DPH.

Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby GLS nebo Českou poštou jako balík.

Ostatní varianty přepravy a plateb dohodou.

Pokud je objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka nejpozději následujícího pracovního dne od přijetí objednávky. Dobu doručení jednotlivých poskytovatelů nejsme schopni garantovat. Na vyžádání poskytujeme kód zásilky pro sledování průběhu doručování. Není-li objednané zboží skladem, má zákazník možnost si zažádat o zaslání informativního emailu, který jej informuje o dodání zboží na sklad.

 

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

Odběratel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Informujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, číslo faktury a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naší adresu doporučeně a pojištěné (doporučeně neznamená na dobírku, neručíme za jeho případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám). K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda , je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný obsah, poškozený obsah atd.)

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně z části jestliže:

- zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává,

- výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu nejpozději do 14 dnů.

 

V. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OchranY osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické .

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Výběr měny

Provozovatel

Vlasová kosmetika, kadeřnické potřeby - velkoobchod - Alleson, s.r.o.
Hlavní 77
73553, Dolní Lutyně - Věřňovice
Tel: +420 596544089, +420 775992103
Fax: +420 596544089
Email: alleson@alleson.eu
IČ:26861275 DIČ:26861275


Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky